Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Genomförandet av utvidgningen av läroplikten: uppföljningsplan 2021–2024
Julkaistu

01.10.2021

ISBN

978-952-263-890-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-890-8

Asiasanat ja teemat

koulutus, läroplikt, utbildning, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet, undervisning, handledning (rådgivning och vägledning)

Sivumäärä

40

Info

Den 28 augusti 2019 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en projektgrupp och en uppföljningsgrupp för att genomföra de riktlinjer i regeringsprogrammet som gäller utvidgning av läroplikten. Lagstiftningen om utvidgning av läroplikten stadfästes vid utgången av 2020, och den utvidgade läroplikten trädde i kraft 2021 för en åldersklass i sänder.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har berett en plan för uppföljningen av verkställigheten av utvidgningen av läroplikten 2021–2024. Planen har behandlats i projektgruppen och uppföljningsgruppen för utvidgning av läroplikten.

Planen baserar sig på den uppföljning av genomförandet som behandlas i regeringens proposition samt på uttalanden som bifogats riksdagens svar och de uppföljningsskyldigheter som konstateras i dem. I planen beskrivs utgångspunkterna, principerna, objekten, genomförandet och tidtabellen för uppföljningen av genomförandet av utvidgningen av läroplikten.

Uppföljningen av utvidgningen av läroplikten är indelad i sju tematiska helheter:

  1. de läropliktigas ansökan till utbildning och tillträde till utbildning
  2. studiehandledning och förankring i utbildningen
  3. undervisning och handledning
  4. särskilt stöd och andra former av stöd
  5. elevernas och studerandenas välbefinnande
  6. reformens kostnadseffekter
  7. förverkligandet av målen för reformen och reformens genomslag.

Uppföljningen genomförs i första hand med hjälp av befintliga register och andra informationskällor och de huvudsakligen kvantitativa uppgifter som ingår i dem samt genom att vid behov göra separata förfrågningar, utredningar, undersökningar eller utvärderingar. Uppföljnings-, forsknings- och utvärderingsinformation som fåtts från varje tematisk helhet utnyttjas som en del av den långsiktiga utvärderingen av effekterna av läropliktsreformen och den helhetsbedömning av genomförandet av läropliktsreformen som görs i slutet av uppföljningsperioden.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy