Statsrådets gemensamma nätbokhandel

 

Du kan beställa från regeringens bokhandlardepartement online seriella utgåvor. Vi presenterar de senaste produkterna på denna sida. Alla publikationer i serier är sökbara och läsbara i elektroniskt format publiceringsarkiv i Valto.

Ei niin suurta riitaa, ettei sopu sitä sovita. Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun seurantaryhmän loppuraportti58,30 €
Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytännöt47,30 €
Harvaan asuttu maaseutu – mahdollisuuksia täynnä. Harvaan asutun maaseudun strategia 2017–202047,30 €
Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset42,90 €
Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen42,90 €
Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomi – Sopimukset kansainvälisen ympäristöyhteistyön edistäjinä62,70 €
Kansallinen metsästrategia 2025 – päivitys52,80 €
Keski-Suomen kotikuntoutuskokeilun tulokset ja suositukset - Kukoistava kotihoito -hankkeen osaraportti52,80 €
Kierrätyksestä kiertotalouteen Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 202342,90 €
Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Loppuraportti58,30 €
Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena79,20 €
Lapsenhuoltolain uudistaminen. Työryhmän mietintö62,70 €
Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistäminen; Avustuskäytännöt ja vapaaehtoistoiminnan helpottaminen42,90 €
Luontotyyppien soveltuminen ekologiseen kompensaatioon Suomessa62,70 €
Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus47,30 €
Maakunta- ja sote-uudistuksen loppuraportti62,70 €
Mahdollisuuksien museo - Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 203042,90 €
Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen47,30 €
Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. Alueellinen kartoitus ja suositusehdotukset laadun ja saatavuuden parantamiseksi58,30 €
Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittäminen. Työryhmän mietintö42,90 €
Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille47,30 €
Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietintö83,60 €
Saamelaisten asioita koskeva sovintoprosessi Kuulemisraportti94,60 €
Statens tjänste- och arbetsvillkor 2018–202089,10 €
Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta47,30 €
Svenskt lagspråk i Finland Slaf – ruotsinkielinen lakikieli119,90 €
Sähköisen asioinnin tietoturvallisuus -ohje47,30 €
Sää- ja ilmastoriskit Suomessa - Kansallinen arvio52,80 €
Tekoälyn kokonaiskuva ja osaamiskartoitus47,30 €
TIEKARTTA 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys52,80 €
Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille62,70 €
Työpoliittinen aikakauskirja 1/201958,30 €
Työpoliittinen aikakauskirja 2/201952,80 €
Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot – Osa 179,20 €
Valtion hankintakäsikirja 201799,00 €
Valtion matkustussääntö 201942,90 €
Valtion virka- ja työehdot 2018–202089,10 €
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 – Kohti ilmastoviisasta arkea58,30 €
Vihreä julkinen rakentaminen - Hankintaopas42,90 €
Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit42,90 €
Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa -painopisteenä harrastamisen hinta52,80 €
Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 201999,00 €

Moms ingår 10 %Statsrådets gemensamma nätbokhandel
Statsrådets kansli
Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet