The Online Bookstore of the Finnish Government

 

You can order from the Government's online bookstore ministries serial releases. We present the latest products on this page. All publications in series are searchable and readable in electronic format publishing archive in Valto
Luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamista valmistelevan työryhmän muistio
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:58  
(valtiovarainministeriö, 03.07.2020)
Koronapandemian vaikutukset kuntien kulttuuritoimintaan
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:23  
(valtioneuvosto, 03.07.2020)
Korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittäminen : Työryhmän mietintö
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:6  
(oikeusministeriö, 01.07.2020)
Report on State Annual Accounts 2019 Annex 4 State corporate holdings, government undertakings and off-budget funds
Publications of the Finnish Government : 2020:22  
(valtioneuvosto, 01.07.2020)
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö
Oikeusministeriön julkaisuja, Toiminta ja hallinto : 2020:7  
(oikeusministeriö, 01.07.2020)
Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150)
Justitieministeriets publikationer, Verksamhet och förvaltning : 2020:8  
(oikeusministeriö, 01.07.2020)
Tornivaara, Anna; Turunen, Kaisa; Lahtinen, Tatu; Heino, Neea; Pasanen, Antti; Reinikainen, Jussi; Jouttijärvi, Timo; Häkkinen, Jani; Karjalainen, Niko; Viitasalo, Matias
Suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kunnostustarpeen arviointi
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:16  
(ympäristöministeriö, 30.06.2020)
Granqvist, Kaisa; Mäntysalo, Raine; Valli, Raisa; Kanninen, Vesa; Herneoja, Anne; Kosonen, Kati-Jasmin; Ronkainen, Tiina; Piippo, Tero
Strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa: Alueidenkäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun yhteensovittaminen ilmiölähtöisesti
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:35  
(valtioneuvoston kanslia, 29.06.2020)
Seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma 2020–2022
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:39  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 26.06.2020)
Huhta, Jaana; Karppanen, Satu
Mot ett åldersvänligt samhälle : Rapport från arbetsgruppen för reform av servicen för äldre personer
Rapporter och promemorior : 2020:22  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 26.06.2020)
Sipiläinen, Inkariina
Katsaus teolliseen puurakentamiseen – puuelementit
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:16  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 25.06.2020)
Blanco Sequeiros, Andreas
Lasten valtakunnalliset yhtenäiset kiireellisen hoidon perusteet
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:18  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 25.06.2020)
Kemppinen, Petri
Selvitys kotimaisen audiovisuaalisen sisällöntuotannon rahoituspohjan vahvistamisen uusista mahdollisuuksista
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:22  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 25.06.2020)
Ilkka,Lasse; Lampilinna, Viljami
Aikuisten valtakunnalliset yhtenäiset kiireellisen hoidon perusteet
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2020:19  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 25.06.2020)
Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa: lapsistrategian koronatyöryhmän raportti lapsen oikeuksien toteutumisesta
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:21  
(valtioneuvosto, 24.06.2020)
Talousnäkymät ja palkanmuodostus: Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 24.6.2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:57  
(valtiovarainministeriö, 24.06.2020)
The regional development decision 2020–2023 : Sustainable and vital regions
Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment : 2020:37  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 24.06.2020)
Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietintö
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:38  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 23.06.2020)
Suositus tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnista
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:53  
(valtiovarainministeriö, 23.06.2020)
Maijala, Panu; Turunen, Anu; Kurki, Ilmari; Vainio, Lari; Pakarinen, Satu; Kaukinen, Crista; Lukander, Kristian; Tiittanen, Pekka; Yli-Tuomi, Tarja; Taimisto, Pekka; Lanki, Timo; Tiippana, Kaisa; Virkkala, Jussi; Stickler, Emma; Sainio, Markku
Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta : 2020:34  
(valtioneuvoston kanslia, 22.06.2020)
Guide för studerandehälsovården 2020
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer : 2020:17  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 18.06.2020)
Kyröläinen, Anni
Vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:36  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 18.06.2020)
Alatalo, Johanna; Larja, Liisa; Mähönen, Erno
Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, kevät 2020
TEM analyyseja : 100/2020  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 18.06.2020)
Urjankangas, Hanna-Maria (toim.); Nieminen, Jouko (toim.)
Alueellinen tilannekuva ja kehitysnäkymät : Kevät 2020
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:35  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 17.06.2020)
Kommunekonomiprogrammet 2021–2024, våren 2020
Finansministeriets publikationer : 2020:52  
(Finansministeriet, 17.06.2020)
Siljander, Riikka; Cederlöf, Magnus
Ilmastovuosikertomus 2020
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:17  
(ympäristöministeriö, 17.06.2020)
Yrityksen kehittämisavustuksen arviointi
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:30  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 16.06.2020)
Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja vastaavuus vertailumaiden sääntelyn kanssa : Työryhmämietintö
Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja : 2020:8  
(oikeusministeriö, 16.06.2020)
Tuomo Pöyskö, Ari Sirkiä, Atte Riihelä, Rainer Kujala, Matti Utriainen
Logistiikan digitalisaation ilmastovaikutuksia koskeva selvitys
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2020:8  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 16.06.2020)
Metsäranta, Heikki; Rannikko, Heikki; Toivanen, Mia; Rausmaa, Salla; Wennberg, Mikko
Liikennealan mittaristo ja tilannekuva : Ehdotukset kasvuohjelman arviointiin ja toimialan kehityksen seurantaan
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:25  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 16.06.2020)
Antti Huntus
Uusi rahasto vahvistamaan julkisen ja yksityisen kulttuurirahoituksen vuoropuhelua
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:15  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 16.06.2020)
Taloudellinen katsaus ; Kesä 2020
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:55  
(valtiovarainministeriö, 16.06.2020)
Economic Survey ; Summer 2020
Publications of the Ministry of Finance : 2020:56  
(valtiovarainministeriö, 16.06.2020)
Aluekehittämispäätös 2020-2023 : Kestävät ja elinvoimaiset alueet
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:21  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 16.06.2020)
Regionutvecklingsbeslutet 2020–2023 : Hållbar och livskraftiga regioner
Arbets- och näringsministeriets publikationer : 2020:34  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 16.06.2020)
Nyman, Juho; Sillanpää, Keimo; Mayer, Minna; Valtakari, Mikko; Ålander, Tommi
Selvitys työllisyyden parantamiseksi toteutettujen lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuudesta
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:26  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 15.06.2020)
ICT-ala, ilmasto ja ympäristö : ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väliraportti
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja : 2020:9  
(liikenne- ja viestintäministeriö, 15.06.2020)
Jauhola, Laura; Karinen, Risto; Kortelainen, Jeremias; Luukkonen, Tuomas
Työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaus ja palvelut kunnissa
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:32  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 15.06.2020)
Karinen, Risto; Kortelainen, Jeremias; Luukkonen, Tuomas; Jauhola, Laura
Kotoutuja-asiakkaiden ohjaus ja palvelut TE-toimistoissa
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:31  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 15.06.2020)
Julkishallinnon aineistojen hyödyntämistä selvittävän työryhmän loppuraportti
Valtiovarainministeriön julkaisuja : 2020:54  
(valtiovarainministeriö, 15.06.2020)
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2020
Työpoliittinen aikakauskirja : 2/2020  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 15.06.2020)
Härmälä, Valtteri; Salminen, Vesa; Lamminkoski, Helka; Halme, Kimmo
Starttiraha ja rekrytointiosaaminen yrittäjyyden ja yritystoiminnan tukena
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2020:33  
(työ- ja elinkeinoministeriö, 12.06.2020)
Tanhua, Inkeri
Selvitys korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja : 2020:20  
(opetus- ja kulttuuriministeriö, 11.06.2020)
Alasalmi, Juho; Henna, Busk; Kauhanen, Antti; Leinonen, Taina; Solovieva, Svetlana; Valkonen, Tarmo; Viikari-Juntura, Eira
Työpolitiikka ja työllisyysaste : tutkimukseen perustuvia johtopäätöksiä
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2020:33  
(valtioneuvoston kanslia, 10.06.2020)
Tarasti, Lauri
Selvitys huippu-urheilulain tarpeellisuudesta
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:15  
(valtioneuvosto, 10.06.2020)
Ikäheimo, Ritva; Uusitalo, Marjo; Kallio, Miia; Vuokko, Riikka; Palojoki, Sari
Katkeamaton lääkehoito : Työryhmämuistio toimintamalleista sairaalassa
Raportteja ja muistioita : 2020:23  
(sosiaali- ja terveysministeriö, 10.06.2020)
Aarnio, Sonja; Kauppi, Marko; Tammi, Ilpo; Hytönen, Markus; Rinne, Ilkka; Mäkelä, Jaana; Rainio, Antti
Land use decisions in the future
Publications of the Ministry of Environment 2020:14 : 2020:14  
(Ministry of Environment, 10.06.2020)
Vaikuttavaan ennakointiin : Valtakunnallisen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen
Valtioneuvoston julkaisuja : 2020:20  
(valtioneuvosto, 10.06.2020)
Sisäministeriön henkilöstökertomus 2019
Sisäministeriön julkaisuja : 2020:11  
(sisäministeriö, 09.06.2020)
Pyy, Outi; Jylhä, Henna
Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian ensimmäinen seurantaraportti
Ympäristöministeriön julkaisuja : 2020:15  
(ympäristöministeriö, 08.06.2020)
VAT inc. 10 %