Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamista valmistelevan työryhmän muistio

Julkaistu:03.07.2020
ISBN:978-952-367-338-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-338-0
Asiasanat ja teemat:rahoitusmarkkinat, pankit, pankki- ja rahoitustoiminta, luottolaitokset, Euroopan pankkiunioni, vakavaraisuus, sijoituspalveluyritykset, pankkikriisit, rahoitustoiminta
Sivumäärä:203
Info:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pääasiassa luottolaitostoiminnasta annettua lakia sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettua lakia niin sanotun luottolaitosdirektiivin muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2019/878 sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2019/879 kansalliseksi täytäntöön panemiseksi.

Luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin ehdotettavina pääasiallisina muutoksina on täsmentää eri pääomavaatimusten asettamisen perusteita, säätää tiettyjen pääomavaatimusten tai varojenjaon rajoitusten asettamisesta omavaraisuusasteen perusteella, asettaa rahoitusalan omistusyhteisöille lupavaatimus ja laajentaa luottolaitostoimintaa koskeva sääntely ja valvonta tietyiltä osin näihin yhteisöihin, säätää rahoitustaseen korkoriskin arvioimisen uudesta laskentamallista, keventää ja täsmentää luottolaitosten palkitsemiseen liittyvää sääntelyä sekä osittain laajentaa lähipiiriluotonantoa koskevan sääntelyn henkilöpiiriä.

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin tehtävänä pääasiallisena muutoksena on täydentää omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevaan vähimmäisvaatimukseen liittyvää sääntelyä sekä säätää uusista kriisinratkaisuviranomaisen toimivaltuuksista laitoksen varojenjaon rajoittamiseksi ja sopimusten täytäntöönpanon keskeyttämiseksi.

Hinta:49,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto