Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Laxregale och fiskerättigheter enligt särskilda grunder i norra Finland : Nuläge och bedömning av eventuella behov av ändringar

Julkaistu:25.02.2020
ISBN:978-952-366-022-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-022-9
Asiasanat ja teemat:regalrätt till laxfiske, äganderätt, gränsälvsöverenskommelse, fiskerätt, fiskeavtal, lax, öring, fiske, fisketurism, strömfallslägenhet, kommersiellt fiske, särskild förmån, särskild rättighet
Sivumäärä:79
Info:

Utredningen redogör för fiskerättigheterna enligt särskilda grunder samt regalrätten till laxfiske i Norra Finland som ingår i den gällande lagstiftningen. I enlighet med riksdagens ståndpunkt bedömer utredningen om det finns några behov att reformera lagstiftningen särskilt i fråga om regalrätten. Med regalrätt avses statens rätt, som gällt sedan den svenska tiden, att fiska efter lax och havsöring på Bottenviken och i de stora floderna som utmynnar i Bottniska viken. Under årens lopp har fiskerättigheterna blivit en mångfacetterad helhet, vilket har gjort det svårare att se hela bilden.

Utredningen som är juridisk börjar med en redogörelse för hur regalrätten ursprungligen har skapats och slutar med en beskrivning av det gällande rättsläget. I det första kapitlet presenteras rättsfall som gäller regalrätten. I det andra kapitlet behandlas fiskerättigheterna enligt särskilda grunder i Norra Finland utifrån förrättade fastighetsbestämningar. I det tredje kapitlet ser man närmare på strömfallslägenheternas fiskerättigheter som man behandlar utgående från rättsfall, fastighetsbestämningar och rättslitteratur.

I det fjärde kapitlet behandlas fiskerättigheterna i gränsälven mellan Finland och Sverige, det vill säga Torne älv, med tanke på regalrätten till laxfiske. Fisket i gränsälvsområdet regleras genom ett statsfördrag, vilket innebär att frågan också granskas ur ett internationellt rättsligt perspektiv. I det femte kapitlet behandlas regalrätten med tanke på förvalting av de fiskeplatser som ligger vid älvmynningar samt på återetablering av vandringsleder. Samtidigt går man också igenom resultaten från jord- och skogsbruksministeriets enkät om regalrätten. Avslutningsvis analyserar man de sannolika konsekvenserna av avvecklingen av regalrättssystemet för den nationella lagstiftningen, gränsälvsöverenskommelsen och fiskearrangemangen i allmänhet.

Utredningen är avsedd att vara till hjälp för beslutsfattare och dem som arbetar inom förvaltningsområdet. Detta i syfte att få en klarare helhetsbild av fiskerättigheterna i Norra Finland och kunna planera framtiden utifrån en gemensam grund.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto