Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Framtidens social- och hälsocentral 2020–2022 : Program och projekthandbok

Julkaistu:23.01.2020
ISBN:978-952-00-4137-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4137-3
Asiasanat ja teemat:bidrag, projekt, utveckling, finansiering, socialvård, hälso- och sjukvård, socialtjänster, hälsovårdstjänster
Sivumäärä:64
Info:

Statsminister Sanna Marins regering verkställer programmet Framtidens social- och hälsocentral. I programmet utvecklas basservicen inom både socialtjänsterna och hälsovårdstjänster genom att förbättra tillgången till tjänster och samordna tjänsterna enligt människornas behov.

Föreliggande dokument består av två delar, vilka är programmet Framtidens social- och hälsocentral (Del I) och projekthandboken för programmet (Del II). Programdelen (Del I) omfattar en beskrivning av målen för programmet samt de viktigaste åtgärderna med vilka målen ska nås. Syftet med programmet är att stödja landskapen att bereda och bygga upp heltäckande social- och hälsocentraler där människorna genom att ta kontakt en gång smidigt får den hjälp de behöver.

De fem målen för programmet är att

1. tillgången till tjänster med kontinuitet som ges på lika grunder och i rätt tid förbättras

2. förskjuta tyngdpunkten i verksamheten från tunga tjänster till förebyggande och föregripande arbete

3. förbättra tjänsternas kvalitet och effektivitet

4. säkerställa att tjänsterna är sektorsövergripande och interoperatibla

5. dämpa kostnadsökningen.

Programmet och dess mål är sammanlänkade med den nationella och regionala beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården. Programmet Framtidens social- och hälsocentral genomförs som regionala utvecklingshelheter som finansieras med statsunderstöd åren 2020–2022. Maximibeloppet för projektfinansiering som kan beviljas 2020 är 70 miljoner euro. En projekthandbok (Del II) innehåller en beskrivning av ändamålet för statsunderstödet för programmet Framtidens social- och hälsocentral samt principerna och förfarandena för ansökan och beviljande av statsunderstöd samt för administration, genomförande, utvärdering och rapportering av projekten. Projekten ska utgå från befintliga verksamhetsmodeller och bästa praxis.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto