Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

ENSKA – Polisens strategi för förebyggande arbete 2019–2023

Julkaistu:01.02.2019
ISBN:ISBN:978-952-324-252-4
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-252-4
Asiasanat ja teemat:Polisen, förebyggande arbete, förebyggande, säkerhet, trygghetskänsla, brott
Sivumäärä:40
Info:

Förebyggande verksamhet ingår i polisens uppgifter enligt lag. Den syftar till att upprätthålla samhällets och människornas säkerhet, trygghetskänslan och tilltron till polisen genom att i ett tidigt skede ingripa i sådana händelser och sådan utveckling som äventyrar säkerheten. I en framgångsrik och effektiv förebyggande verksamhet framhävs särskilt strategisk styrning, konsekvent ledarskap på alla nivåer som skapar förutsättningar för den förebyggande verksamheten samt chefsarbete som stödjer verksamheten. För den förebyggande verksamheten ställs upp riksomfattande, regionala och lokala mål, uppnåendet av resultaten följs upp och de rapporteras inom den egna organisationen och utåt, även till regionens invånare. Inrikesministeriet upprättar årligen en riksomfattande rapport om genomförandet.

I strategin fastställs vad som avses med förebyggande verksamhet och vilka målen för strategin är, objekten för förebyggande arbete och de strategiska riktlinjerna för 2019–2023. Samarbete med partner och intressentgrupper är centralt i genomförandet av strategin.

För genomförande av strategin utarbetar Polisstyrelsen enligt inrikesministeriets anvisningar en genomförandeplan som omfattar strategiperioden och som ses över årligen. Genomförandeplanen innehåller bedömningskriterier och indikatorer som stödjer uppföljningen av resultaten och av utvecklingen av den förebyggande verksamheten. Polisstyrelsen styr polisinrättningarna i genomförandet av strategin. Polisinrättningarna ansvarar för att strategin för förebyggande verksamhet genomförs som en del av polisinrättningens dagliga verksamhet genom ledningens och chefernas arbete.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto