Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen

Julkaistu:27.03.2017
ISBN:ISBN:978-952-263-465-8
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-465-8
Asiasanat ja teemat:lapset, nuoret, harrastaminen, kulttuuri, taide, nuorisotyö, liikunta, koulupäivä, koulu, kunta, valtio, kansalaisyhteiskunta, yhdistys, säätiö, yhteisö
Sivumäärä:42
Info:

Hallitus on asettanut tavoitteekseen panostaa kouluviihtyvyyteen ja parantaa lasten ja nuorten henkistä sekä fyysistä hyvinvointia. Hallituksen tavoitteena on myös edistää lasten maksutonta tai kohtuuhintaista vapaa-ajantoimintaa. Harrastukset tukevat lapsen kokonaiskasvua ja -kehitystä sekä terveyttä ja hyvinvointia. Harrastukset auttavat kiinnittymään yhteisöön ja toimimaan yhteisön jäsenenä. Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta harrastamiseen. Sitä vaikeuttavat tai estävät monet seikat, kuten mieleisen tai sopivan harrastuksen puute, harrastuksen hinta, syrjäseudulla asuminen, kuljetusongelmat ja/tai kielitaito. Työryhmän tuli tehtävänannon mukaisesti koota ehdotukset ja toimet, jotka on jo tehty lasten ja nuorten harrastuneisuuden edistämiseksi opetustoimen, kulttuurin, taiteen, liikunnan ja nuorisotoimen aloilla, kartoittaa esteet harrastamiselle, koota hyviä käytäntöjä, tehdä ehdotuksia, jotka tulee vielä toteuttaa, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan taata mahdollisuus harrastukseen, tehdä ehdotus, miten mahdollisuus harrastukseen -tavoitteen saavuttamista tulee arvioida; sekä esittää näkemyksensä, miten harrastuneisuuden tukeminen voidaan ottaa osaksi keväällä 2017 tehtävää valtakunnallista nuorisopoliittista ohjelmaa. Mieluisten harrastamismahdollisuuksien lisäämiseksi työryhmä esittää, että: - lasten ja nuorten osallisuutta ja kuulemista vahvistetaan kaikilla toimijasektoreilla - koululaiskysely vakiinnutetaan - kouluille rakennuksena ja yhteisönä annetaan avainrooli, jotta harrastamismahdollisuuksia ja -mielekkyyttä voidaan lisätä, eri harrastustoimintaa järjestävillä tahoilla tulee olla mahdollisuus tehdä yhteisesti koulun kanssa ja koulun tiloissa mielekästä toimintaa lapsille ja nuorille joka päivä ja vuoden ympäri - kuntien tulisi kartoittaa kaikki harrastamiseen sopivat tilat ja pyrkiä tarjoamaan niitä ilmaiseksi tai matalin hinnoin lasten ja nuorten harrastusryhmille sekä aikuinen-lapsi-harrastusryhmille. - harrastamiseen liittyviä avustuksia jakavien tahojen tulee huomioida kriteereissään vuoden 2018 avustuksen jaossa seuraavat: vähävaraisille perheille tarjotut mahdollisuudet, ilman leimaavuutta; osallisuus ja lasten & nuorten kuuleminen sekä yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- & ihmisoikeusosaaminen, höntsäharrastaminen. - Peruskoulufoorumi käsittelisi osaltaan aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulupäivän aikaisen harrastustoiminnan sekä koulupäivän rakenteen kehittämistä - OKM:n nuorisotyön ja -politiikan vastuualueelle sijoitetaan virkamies, joka vastaa harrastamisen moninaisesta kentästä yhteistyössä ministeriön muiden osastojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. - yhteistyössä lasten ja nuorten, teknologiakumppaneiden, yleishyödyllisten säätiöiden, yritysten ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa suunnitellaan sovellus, joka vastaa harrastamistiedon ja koordinaation tarpeeseen. Seuraavia toimenpiteitä harrastamisen edistämiseksi tullaan tekemään: - Valtion nuorisoneuvosto, valtion liikuntaneuvosto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) yhteistyössä arviointi- ja avustustoimikunnan kanssa tekevät vuoden 2017 aikana arviointityön, jossa analysoidaan valtionhallinnon eri toimialojen säädös-, informaatio- ja resurssiohjauksen kokonaistilanne, tavoitteiden yhdensuuntaisuus ja toimenpiteiden tuloksellisuus alle 29-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastamista koskien. - perustetaan harrastamisen osaamiskeskus (tämä tulee huomioida uudessa valtakunnallisessa nuorisopolitiikan ohjelmassa, VANUPO) - Valtion nuorisoneuvosto ja Suomen nuorisotyö – Allianssi ry julkaisevat 27.3.2017 oppaan järjestöille lasten ja nuorten kuulemisen hyvistä käytänteistä. - Opetushallitus kartoittaa vuonna 2017 aamu- ja iltapäivätoiminnan tilaa sekä sen kehittämistarpeita - Olympiakomitea, Soste ja Allianssi järjestävät vaikuttavuustyöpajoja. Seuraava vaikuttavuustyöpaja alkaa keväällä 2017

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto