Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rikosprosessin tehostaminen : Työryhmän mietintö
Julkaistu

18.03.2022

ISBN

978-952-259-976-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-976-6

Asiasanat ja teemat

rikosprosessi, tehostaminen, esitutkinta, viranomaisyhteistyö

Sivumäärä

192

Info

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi esitutkintalakia (805/2011) ja eräitä muita rikosprosessia koskevia lakeja. Tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä.

Lapsiin kohdistuvat rikokset edellytettäisiin käsiteltäviksi kiireellisinä. Lähtökohtana myös olisi, että lapsia koskevassa esitutkinnassa tutkinnan johto olisi keskitettävä riittävän osaaville tutkinnanjohtajille. Keskittämisvaatimus koskisi myös erityisen suojelun tarpeessa olevia asianomistajia. Kuulustelutilaisuuden tallentamista ääni- ja kuvatallenteelle edistettäisiin siten, että jatkossa tallentamiseen olisi lähtökohtaisesti kuulusteltavan pyynnöstä ryhdyttävä. Mahdollisuutta käyttää esitutkinnassa tallennettua kuulustelua todisteena oikeudenkäynnissä laajennettaisiin.

Esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän yhteistyövelvollisuuden sisältöä laajennettaisiin ja esitutkintalakiin lisättäisiin uusi säännös tutkintasuunnitelman laatimisesta. Lisäksi ehdotetaan, että loppulausuntopyyntö olisi aina yksilöitävä ja päätös loppulausunnon pyytämisestä olisi tehtävä yhteistyössä syyttäjän kanssa. Tarkoituksena on, että syyttäjän juridista asiantuntemusta loppulausuntovaiheessa hyödynnettäisiin nykyistä enemmän, jotta se palvelisi mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla syyteharkintaa ja rikosasian myöhempää käsittelyä tuomioistuimessa.

Esityksessä ehdotetaan myös ns. putkakuolemiin ja poliisin voimankäyttötilanteisiin liittyviä lainsäädäntömuutoksia.

Työryhmä selvitti myös eräitä muita rikosprosessiin liittyviä kysymyksiä, joihin tammikuussa 2020 julkaistussa rikosketjun LEAN-hankkeessa kiinnitettiin huomiota. Työryhmän toimeksianto perustuu myös hallitusohjelmakirjauksiin ja eräisiin eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuihin. Hankkeen yhteydessä teetettiin selvitykset esitutkintayhteistyön toimivuudesta sekä syyttäjän vaitiolo-oikeudesta. Selvitys vaitiolo-oikeudesta on mietinnön liitteenä.

Hinta

49,50 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy