Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Effektivisering av åtgärderna mot riktade trakasserier : Arbetsgruppsrapport
Julkaistu

07.05.2021

ISBN

978-952-324-317-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-317-0

Asiasanat ja teemat

turvallisuus, vihapuhe, informaatiovaikuttaminen, sisäinen turvallisuus, maalittaminen

Sivumäärä

35

Info

Den 20 maj 2020 tillsatte inrikesministeriet en arbetsgrupp med uppgift att lägga fram 3–5 koncisa åtgärdsförslag för att effektivisera åtgärderna mot trakasserikampanjer. Arbets-gruppen har granskat riktade trakasserier ur ett vitt perspektiv, som en verksamhet som riktar sig mot olika myndigheter, beslutsfattare, företag och opinionsbildare.

Uppdraget var att utreda omfattningen av riktade trakasserier samt offrets ställning och hur de nuvarande skyddsåtgärderna fungerar särskilt med tanke på stödtjänsterna för offer och polisens verksamhet. I arbetsgruppens uppgifter ingick inte att se över lagstift-ningen, men frågor i anslutning till den kom fram under arbetets gång.

Resultaten och slutsatserna av arbetet sammanställdes i en rapport (bakgrundsprome-moria) där omständigheter som kom fram i arbetsgruppens arbete beskrivs närmare.

Åtgärdsförslagen är följande. Metoderna för att främja åtgärderna beskrivs i rapporten.

1. Ett forskningsprojekt genomförs för att utreda omfattningen av riktade trakasserier och för att få tillförlitlig information. För att tillförlitlig in-formation ska kunna fås förutsätts en gemensam definition. En sådan definition föreslås i rapporten.

2. Ställningen för dem som blivit offer för riktade trakasserier och tillgo-doseendet av deras rättigheter i polisverksamheten förbättras.

3. Stödet till dem som blivit offer för riktade trakasserier förbättras.

4. Det säkerställs att arbetsgivarna stöder arbetstagarna vid riktade tra-kasserier genom att utarbeta anvisningar för situationer där arbetsta-gare, frilansare eller frivilliga personer som deltar i verksamheten ut-sätts för riktade trakasserier.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy