Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräisiin muihin lakeihin tehtäviä muutoksia sote-uudistuksesta johtuen (Sote100) : Lausuntoyhteenveto
Julkaistu

11.03.2021

ISBN

978-952-00-9867-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9867-4

Asiasanat ja teemat

lausuntopyynnöt, lausunnot, uudistukset, pelastustoimi, lausuntoyhteenveto, sosiaali- ja terveydenhuolto

Sivumäärä

25

Info

Lausunnonantajista noin 65 prosenttia valitsi vaihtoehdon ”Lausunnon antajalla ei ole erityistä lausuttavaa esitysluonnoksesta”. Muut lausujat olivat valinneet vaihtoehdon ”Lausunnonantajalla on lausuttavaa esitysluonnoksesta”. Osa niistä lausunnonantajista, jotka lausuivat esitysluonnoksesta, keskittyivät lausunnossaan HE 241/2020 vp (varsi-nainen sote-uudistusta koskeva esitys) koskeviin huomioihin ja lakien sisällöllisiin muutostarpeisiin. Osa lausunnonantajista kiinnitti huomiota lausuttavan esitysluonnok-sen lakiehdotusten eroihin termistön käytössä. Kolme ministeriötä lausuivat tarpeesta tehdä teknisiä muutoksia lakeihin, jotka eivät vielä olleet esitysluonnoksessa mukana.

Esitysluonnoksen 109 lakiehdotuksesta suurin osa ei noussut lausunnonantajien lau-sunnoissa esiin erikseen nostettuina. Yleisempien useita lakiehdotuksia koskevien huomioiden lisäksi keskeisimmät sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakiehdo-tuksiin suoraan kohdentuvat huomiot koskivat lakia sosiaali- ja terveystietojen toissijai-sesta käytöstä ja terveydenhuoltolakia sekä muun muassa kehitysvammalakia ja lasten-suojelulakia. Sisäministeriön hallinnonalan osalta keskeisimmät huomiot kohdistuivat pelastuslakiin.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus nosti lausunnossaan esille eräiden lakien osalta niiden soveltamiseen liittyvän ongelman Ahvenanmaan maakunnan kuntien osalta. Ahvenanmaan valtuuskunta lausui asiaan liittyen antamassaan sosiaali- ja terveysministeriön erikseen pyytämässä lausunnossa.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy