Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittäminen : Työryhmän mietintö

Julkaistu:01.07.2020
ISBN:978-952-259-850-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-850-9
Asiasanat ja teemat:korkein hallinto-oikeus, korkein oikeus, oikeuslaitos, tuomioistuimet, oikeusturva, yhteistyö
Sivumäärä:125
Info:

Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2019 työryhmän kehittämään ylimpien tuomioistuinten välistä yhteistyötä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää yhteistyön lainsäädännöllisiä edellytyksiä ja tehdä ehdotus niistä yhteistoimintaa tukevista järjestelyistä, joilla voidaan saavuttaa oikeusturvaa parantavia ja tuomioistuinten toimintaa tehostavia synergiahyötyjä. Työryhmän tehtävänä oli myös selvittää, esiintyykö tilanteita, joissa korkeimpien oikeuksien yhteinen ratkaisukokoonpano voisi olla tarpeen asiantuntemuksen, oikeusvarmuuden ja ratkaisujen yhdenmukaisuuden turvaamiseksi.

Työryhmä selvitti viime vuosilta sellaista ylimpien tuomioistuinten oikeuskäytäntöä, jossa on ollut yhtymäkohtia toiseen tuomioistuinlinjaan. Lisäksi työryhmä tarkasteli yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten työnjakoon vaikuttavaa lainsäädäntöä. Selvitystyön perusteella ylimpien tuomioistuinten erillisyys ei ole aiheuttanut sellaisia ristiriitaisia laintulkintoja, joiden voitaisiin katsoa yleisesti heikentävän oikeusvarmuutta. Erilaisten liittymäkohtien lukuisuuden ja selvityksessä havaittujen pistemäisten ongelmatilanteiden takia ylimpien tuomioistuinten nykyistä laajempi yhteistyö olisi kuitenkin hyödyllistä oikeusvarmuuden ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden kannalta.

Kevyin tapa edistää yhteistyötä on kehittää koulutusta ja muita yhteistyömuotoja, jotka eivät edellytä lainsäädännön muuttamista. Välillisesti yhteistyöhön voitaisiin vaikuttaa kokoonpanosääntelyyn tehtävillä muutoksilla esimerkiksi siten, että yhdeksi perusteeksi vahvennetun kokoonpanon käyttämiselle lisättäisiin se, että asiassa ollaan poikkeamassa toisen ylimmän tuomioistuimen aikaisemmasta tulkinnasta. Toimivaltasääntelyä kehittämällä voitaisiin laajemminkin selkeyttää oikeusriitojen käsittelyä ja näin vähentää myös yhteistyön tarvetta ylimmissä tuomioistuimissa. Varteenotettavana vaihtoehtona työryhmä pitää ylimpien tuomioistuinten yhteistä ratkaisukokoonpanoa. Malli tarjoaisi mahdollisuuden saada aikaan yhdenmukainen laintulkinta sellaisista oikeuskysymyksistä, jotka ovat merkittäviä kummankin tuomioistuinlinjan työssä. Yhteiskokoonpano edellyttäisi perustuslakiin otettavaa säännöstä ja yksityiskohtaista lain tasoista sääntelyä.

Työryhmä ei tee yksityiskohtaisia lainsäädäntöehdotuksia. Tarkastellut yhteistyökeinot edellyttävät laajaa kuulemista ja jatkovalmistelua.

Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto