Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Selvitys asiakkaiden kokemuksista maankäytön muutoshankkeissa

Julkaistu:12.12.2019
ISBN:978-952-361-040-8
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-040-8
Asiasanat ja teemat:asiakaskokemus, maankäyttö, maankäyttö- ja rakennuslaki, osallistuminen, kyselytutkimus, ymmärrettävyys, selkokieli, oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys, vaikuttavuus
Sivumäärä:50
Info:

Tämä selvitys on osa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistusta, jonka tavoitteena on suunnittelujärjestelmän ja rakentamisen ohjauksen kehittäminen. Uudistus pyrkii myös tukemaan

kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia omaa elinympäristöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Uudistuksen valmistelusta vastaa ympäristöministeriö.

Selvityksen pääaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella kesällä 2019, lisäksi tehtiin 5 teemahaastattelua. Kohderyhmänä olivat erilaisissa muutoshankkeissa mukana olleet henkilöt. Vastauksia kyselytutkimukseen tuli yhteensä 418.

Selvityksen tuloksista ilmeni, että moni vastaajista oli tyytymätön muutoshankkeiden kulkuun ja sujuvuuteen. Tyytymättömyys johtui pääosin liian vähäisestä tai huonosti ajoitetuista osallisuus- ja vuorovaikutusprosesseista, näennäisiksi koetuista vaikutusmahdollisuuksista sekä suunnittelun ja päätöksenteon koetusta läpinäkymättömyydestä, mitkä ovat heijastuneet epäoikeudenmukaisuuden kokemuksina. Moni vastaajista myös koki olennaisen ja selkokielisen tiedon hankkimisen vaikeaksi ja paljon erilaisia resursseja vaativaksi.

Tyytymättömyydestä huolimatta huomionarvoista oli se, että onnistuneiksi ja sujuviksi koetuissa muutoshankkeissa vastaajille oli jäänyt myös positiivinen kokemus osallisuus- ja vuorovaikutusprosesseista – he kokivat tulleensa kuulluksi. Panostamalla osallisuus- ja vuorovaikutusprosesseihin on näin mahdollista parantaa MRL:ää soveltavien muutoshankkeiden asiakaskokemusta ja sujuvuutta.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto