Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Naisten ja miesten eläke-erot. Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin

Julkaistu:12.11.2019
ISBN:978-952-00-4122-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4122-9
Asiasanat ja teemat:eläketurva, sukupuolierot, perhevapaat, työllisyys, eläkkeelle siirtyminen, palkkaerot, kansainvälinen vertailu
Sivumäärä:84
Info:

Raportissa kootaan Suomessa vuodesta 2000 ilmestynyttä sukupuolten eläke-eroa käsittelevää tutkimusta ja tilastoja. Ta-voitteena on tuottaa ajantasainen tietopohja julkiselle keskustelulle ja päätöksenteolle.

Naisten eläkkeet ovat keskimäärin viidenneksen matalampia kuin miesten eläkkeet. Vaikka ero on pienentynyt jonkin ver-ran, se on yhä merkittävä ja EU-maiden keskitasoa. Naisten ja miesten keskimääräisessä työllisyysasteessa, työurien pituu-dessa tai eläkkeelle siirtymisessä ei ole nykyään suurtakaan eroa, sen sijaan ansioero on kansainvälisestikin huomattava (16 %). Sukupuolten ansioero vaikuttaa keskeisesti sukupuolten eläke-eroon. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen naisten ja miesten välillä ja erityisesti pitkät kotihoidontukijaksot kasvattavat osaltaan ansio- ja eläke-eroa.

Suomalaisen eläkejärjestelmän säännöt ovat samat naisille ja miehille, eikä viimeaikaisten eläkeuudistusten ole arvioitu oleellisesti vaikuttaneen sukupuolten eläke-eroon. Vuonna 2085 naisten mediaanieläkkeen arvioidaan olevan yhä 15 pro-senttiyksikköä alempi kuin miesten. Työmarkkinoilla ja ansiotasossa tapahtuvien muutosten sekä työeläkejärjestelmän uu-distusten vaikutukset näkyvät vasta vuosien, jopa vuosikymmenien päästä. Kansan- ja takuueläkkeellä on naisille edelleen keskeisempi merkitys, sillä he saavat niitä useammin ja siksi myös niihin tehdyt tasomuutokset koskevat erityisesti naisia.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto