Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Kohti laadukkaita oikeusapupalveluita

Julkaistu:28.10.2019
ISBN:978-952-287-793-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-793-2
Asiasanat ja teemat:oikeusapu, asiakastyytyväisyys, julkinen oikeusapu, turvapaikanhakijat, talous- ja velkaneuvonta, tutkimus, tutkimustoiminta
Sivumäärä:222
Info:

Tutkimuksessa pyrittiin tuottamaan kattava, moniulotteinen ja realistinen kuva oikeusavun saatavuudesta, laadusta ja hyödyllisyydestä Suomessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen ja yhdessä julkista oikeusapua yleisesti, turvapaikanhakijoiden oikeusapua ja talous- ja velkaneuvonnan palveluita sekä sitä, miksi ja miten oikeusapua tulisi jatkossa kehittää. Saatujen tulosten mukaan asiakastyytyväisyys vaihteli eri osatutkimusten välillä. Turvapaikanhakijoita koskevat asiakaskokemukset jakautuivat myönteisiin ja kielteisiin kokemuksiin. Asiakaskokemus näyttäytyi sen sijaan valtaosin myönteisenä sekä julkisen oikeusavun että talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden vastauksissa. Kiinnostus nykyistä laajempaan sähköisten palvelukanavien käyttöönottoon nousi esiin sekä julkista oikeusapua että talous- ja velkaneuvontaa koskevien asiakaskyselyiden tuloksissa. Kaikkien osatutkimusten tuloksissa tuli ainakin jossain määrin esille se, että asiakkailla ei ollut riittävästi tietoa oman asian etenemisestä prosessin eri vaiheissa. Asiantuntemukseen oltiin monelta osin tyytyväisiä, mutta siihen tulee myös kiinnittää jatkossa huomiota. Yleisesti ottaen pitkä jonotusaika, kiireen tuntu ja asiantuntijuuden laadun vaihtelu viittasivat siihen, että oikeusavun palveluiden järjestämisen resurssit eivät ole kaikilta osin riittävät.

Liite 1 Oikeusavun asiakaskysely

Liite 2 Turvapaikanhakijoiden haastattelukysymykset

Liite 3 Turvapaikanhakijoiden haastattelujen raportointilomake

Liite 4 Julkisten oikeusavustajien haastattelukysymykset

Liite 5 Asianajajaliiton jäsenten haastattelukysymykset

Liite 6 Talous- ja velkaneuvonnan asiakaskysely

Liite 7 Talous- ja velkaneuvonnan toimistokysely

Liite 8 Talous- ja velkaneuvonnan nuorten asiakkaiden haastattelukysymykset

Liite 9 Talous- ja velkaneuvojien työntekijäkysely

Hinta:49,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto