Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Yritystukien vaikuttavuuden arviointi satunnaistettujen vertailukokeiden avulla
Julkaistu

27.06.2019

ISBN

978-952-287-765-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-765-9

Asiasanat ja teemat

Yritystuet, satunnaistetut, vertailukokeet, satunnaistaminen, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

56

Info

Toisin kuin monilla muilla yhteiskunnan alueilla (mm. lääketiede ja sosiaaliturva) yritystukien vaikutuksia ei ole Suomessa tutkittu kontrolloiduilla ja etukäteen suunnitelluilla tieteellisillä kokeilla. Tämä siitäkin huolimatta, että yritystukien kohdalla satunnaistettujen kontrolloitujen arviointikokeiden (randomized controlled trial, RCT) toteuttamiselle ei välttämättä ole suuria lainsäädännöllisiä tai teknisiä esteitä. Tuen vaikuttavuudella tarkoitetaan tässä nimenomaan aitoa syy-seuraussuhdetta, kuten esimerkiksi tuen kausaalivaikutusta yrityksen T&K-toimintaan tai sen työllistämien ihmisten määrään, eikä esimerkiksi sitä, kuinka hyödylliseksi tukea saaneet yritykset ovat tuen itse (subjektiivisesti) kokeneet. Tässä raportissa esittelemme satunnaistettuja kontrolloituja kokeita yritystukien vaikuttavuusarvioinnin näkökulmasta. Satunnaistetut koeasetelmat ovat luotettava ja siksi suositeltava arviointimenetelmä suurelle osalle yritystuki-instrumentteista. Kokeiden käytännön järjestelyihin liittyy kuitenkin lukuisia yksityiskohtia, jotka riippuvat ohjelmien tavoitteista, institutionaalisista erityispiirteistä ja tarvittavista aineistoista. Kokeiden suunnittelu edellyttää siksi aina tiivistä yhteistyötä tutkijoiden ja ohjelmantoteuttavien tahojen välillä. Yritystukiohjelmien vaikuttavuusarviointiin koeasetelmien avulla liittyy myös erityiskysymyksiä. Kuten tässä raportissa kuvataan, niitä ovat mm. 1) ulkoisvaikutuksien mittaaminen ja huomioonotto, 2) tuen saajan omien toimien merkitys vaikuttavuusmittaukselle ja 3) erilaisten vaikutusmekanismien tunnistamiseen liittyvät haasteet. Myös vaikuttavuusarvioiden mahdollinen kontekstisidonnaisuus ja tuki-instrumentteihin liittyvät skaalautuvuuskysymykset on syytä ottaa huomioon arvioita tehtäessä ja tulkittaessa. Esittelemme systemaattisen yritystukien jaottelukehikon, jonka avulla tuet voidaan luokitella niihin, jotka voidaan arvioida satunnaistetuilla koeasetelmilla ja niihin, jotka täytyy arvioida muulla tavoin. Ehdotuksemme on, että tähän luokitteluun pohjautuen tiettyjen yritystukiohjelmien vaikutuksia tulisi jatkossa arvioida aika-ajoin kontrolloiduilla satunnaistetuilla koeasetelmilla. Tämän ohella ehdotamme systemaattisen arvioinnin käynnistämistä kahdella pilottikokeella. Toinen piloteista koskee Business Finlandin T&K-tukia ja toinen ELY-toimistojen jakamaa työllistämistukea. Pohdimme lyhyesti myös sellaisten tukien arviointia, joihin tavanomainen satunnaistettu koeasetelma soveltuu huonommin, kuten niiden, joissa tukea saa vain muutama suuri yritys. Kirjoituksen tarkoituksena on antaa lukijalle kattava mutta tiivis kokonaiskuva yritystukien satunnaistettuihin arviointitutkimuksiin liittyvistä tärkeistä käsitteistä ja kokeen onnistumisen kannalta keskeisistä kysymyksistä. Yksi tämän raportin tavoitteista on, että se osaltaan lisää keskustelua, jota yritystukien vaikuttavuusarvioinneista päättävät, tukiohjelmia toteuttavat tahot ja tutkijayhteisö aiheesta käyvät.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy