Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
Julkaistu

22.03.2018

ISBN

978-952-287-512-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-512-9

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, vuokra-asunnot, sijoittaminen

Sivumäärä

160

Info

Vuokra-asuntojen kysyntä on suurta. Ilmiön taustalla on pitkän ajan kehityskulkuja kuten kaupungistumi-nen ja väestön kasvu. Asumisen hinnan jatkuva nousu ja vuokra-asuntojen kova kysyntä ovat saaneet yleisessä keskustelussa huomion kohdistumaan vuokra-asuntosijoitusalan toimijoiden taloudelliseen tulokseen. Matalan koron ympäristö on toiminut kannustimena vuokra-asuntotuotannon lisäämiselle. Kiinteistösijoittamisen ollessa pääomavaltaista liiketoimintaa velkarahan halpeneminen on vauhdittanut asuntosijoituksia. Kotitalouksilla on ollut perinteisesti merkittävä rooli vuokranantajina Suomessa. Suh-danneluontoisen asuntosijoitusbuumin ohella asuntotarjonnan voidaan arvioida laajapohjaistuneen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa vuokra-asuntomarkkinoiden kehittämiseksi ja asunto-poliittisen päätöksenteon tueksi. Selvitys koostuu vuokra-asuntosijoitusalalla toimivien yritysten kannat-tavuuden analyysista, asuntomarkkinoita kuvaavista tilastoaineistoista, kirjallisuuskatsauksesta, asian-tuntijahaastatteluista ja asiantuntijatyöpajasta. Hankkeen yhdessä osiossa tutkittiin lisäksi tuetun vuokra-asuntotuotannon syrjäyttämisvaikutuksia suomalaisissa kaupungeissa. Kehittämisehdotusten tavoitteena on hillitä asumiskustannusten nousua, edistää vuokra-asuntojen riittä-vää ja asukkaiden tarpeita vastaavaa tarjontaa sekä työvoiman liikkuvuutta ja talouden kilpailukykyä. Monella tasolla tapahtuvaa sääntelyä tulisi kehittää kokonaisuutena ja usean toimijan yhteistyönä. Vuokra-asuntojen riittävän tarjonnan takaamiseksi ja asumiskustannusten nousun hillitsemiseksi tulisi kaavoituksessa sallia nykyistä suurempia joustoja, mikä edistäisi myös kokeiluja ja innovatiivisten rat-kaisujen syntymistä. Lisäksi tuettua vuokra-asuntokantaa kannattaa suunnata tukea eniten tarvitseville. Asuntomarkkinoihin liittyvää politiikkakokonaisuutta tulee kehittää laajapohjaisesti luoden pitkän aikavä-lin suuntaviivat. Parempi ennakoitavuus on keskeistä asuntoinvestointien kasvattamiselle

Hinta

39,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy